KIYMETLİ ZİYARETÇİLER UÇAN BLOGLARINA HOŞ GELDİNİZ

16 Temmuz 2012 Pazartesi

Haccın Farz-Vacip-Sünnetleri


HACC'IN FARZLARI, VACİPLERİ, SÜNNETLERİ VE EDEPLERİ

Molla Hüsrev: "İhrama bürünmek (giymek), Arafat'ta vakfe yapmak ve ziyaret tavafında bulunmak haccın farzlarıdır. Şayed bunlardan birisi edâ edilmese hac batıl olur ve gelecek yılda kazâ etmek icabeder. İhrama bürünmek; tıpkı namazdaki iftitah tekbiri gibi şarttır. Geriye kalanlara, (yani Arafat'ta vakfe'ye durmak ve ziyaret tavafı yapmak) haccın rükünleri de denilmiştir" hükmünü zikreder.
Dürri'l Muhtar'da: "Haccın farzları üçtür. Birincisi: İhramdır. İhram, başlarken şarttır. Sonu itibariyle ona rükün hükmü verilir. Hatta hacca yetişmeyene, gelecek sene kaza etmek için ihramda kalmak caiz değildir. İkincisi: Arafat'ta vakfe zamanında durmaktır. (Arafat, Mina tarafında bir yerin ismidir. "Tanışma" manasına gelen "Marifet'ten" yapılmış bir ismi cemidir). Bu yere Arafat denilmesi, Hz. Adem (a.s.) ile Hz. Havva'nın orada tanıştıkları içindir. Üçüncüsü: Ziyaret tavafının ekserisidir. Bunların ikisi rükündür" hükmü kayıtlıdır.

İbn-i Abidin bu metni şerhettikten sonra "Tetimme" diyerek, bu farzlara şunların da eklenmesi gerektiği üzerinde durur: "Haccın farzlarından şunlar kaldı: Tavafa niyyet, farzlar arasında tertib: evvelâ ihram, sonra vakfe, sonra ziyaret tavafı yapılacak. Her farzın vaktinde yapılması.Şu halde vakfe, arefe gününün zevalinden, bayram gününün fecrine kadar yapılacak, ziyaret tavafı ondan sonra ömrün sonuna kadar yapılabilir. Bir de yeri, yani vakfe yapmak için Arafat'tan bir yer ve tavaf için Kâbe'nin kendisi. Vakfeyi yapmadan cimaı (cinsi münasebet) terk etmek de farzlardan sayılmıştır.
HACC'IN VACİBLERİ

Feteva-ı Hindiyye'de: "Haccın vacibleri şunlardır: Müzdelife'de vakfe, Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y etmek, Cemreleri taşlamak (Şeytan taşlamak), saçları traş etmek veya kısaltmak ve Sader (veda) tavafını edâ etmek, Tahavi Şerhinde de böyledir" hükmü kayıtlıdır.

Müzdelife'deki vakfeye "Cem" adı da verilir. Bu şekilde isimlendirmenin sebebi, Hz. Adem (a.s.) ile Hz. Havva'nın (r.a.), bu mahalde bir araya gelip gerdeğe girdikleri içindir. Bu hâdisenin, insan neslinin ortaya çıkması noktasında önemi büyüktür.

Safa ile Merve arasında sa'y etmek, Hanefi mezhebinin müctehid imamlarına göre vacip, diğer üç mezhebin imamlarına göre rükündür. Safa ile Merve, Kâbe'nin yakınında karşı karşıya bulunan iki tepedir. "Safa" denilmesi, üzerinde Satvetûllah olan adem Aleyhisselâm oturduğu içindir. Merve'ye de, üzerinde kadın, yani Hz. Havva oturduğu için bu isim verilmiştir. Müennes olması bundandır.
HACC'IN SÜNNETLERİ

- Kudûm tavafı yapmak,
- Erkeklerin kudûm ve ziyâret tavafında remel yapmaları (Reml: Adımları kısaltıp, omuzları silkerek çalımlı bir şekilde yürümektir. Tavafın ilk üç şavt'ında yapılır),
- Safa ile Merve arasında sa'y ederken, orada bulunan iki direk arasında erkeklerin süratlice geçmeleri,
- Bayram gecelerinde Mina'da yatmak,
- Arefe günü, güneş doğduktan sonra Mina'dan Arafat'a gitmek,
- Müzdelife'den Mina'ya bayram günü sabahı, henüz güneş doğmadan hareket etmek,
- Müzdelife'de gecelemek ve cemreler arasında (şeytan taşlama esnasında) tertibe riayet etmektir. Bahrû'r Raik'te de böyledir" hükmü kayıtlıdır. (Feteva-yı Hindiyye)
HACC'IN EDEBLERİ

Hacc gitmeye niyyet eden mükellef'in; borçlarını ödemesi esastır. Bilhassa üzerinde Zekât ve Öşür borcu varsa, mutlaka bunları edâ etmelidir. Dürri'l Muhtar'da "Haccın nevileri" üzerinde durulurken: "Hacc bir defa farzdır. Çünkü onun sebebi Beytullahtır. O ise birdir." Birden ziyadesi nafile olur.

Bazen de vacib'tir. Nitekim Mik'atı ihramsız geçerse böyledir. Çünkü ileride izah edeceğimiz vechile o kimseye iki ibadetten biri vacip olur.

Eğer haccı tercih ederse, vücûbla vasıflanır.

Bazen haram olmakla da vasıflanır. Haram malla hac böyledir.

Kerahetle vasıflandığı da olur. İzni gereken kimseden izinsiz hacca gitmek böyledir. Nevazil'de beyan edildiğine göre, çocuğun henüz sakalı bitmemişse sakalı bitinceye kadar babası haccına mani olabilir" hükmü beyan edilmektedir. İbn-i Abidin bu metni şerhederken: "Haram malla hac böyledir. Bahır'da da böyle denilmiştir. Bunu riya için yapılan haccla temsil etse dahi iyi olurdu. Zira denebilir ki: Haccın kendisi mekânı mahsus'u ziyarettir ve haram değildir. Haram olan, haram malı harcamaktır. Bunların arasında ise telâzüm yoktur. (Birinden diğeri lâzım gelmez). Nasıl ki, gasbedilen yerde namaz kılmakla farz yerine geçer. Haram olan gasbedilmiş yerin meşgul edilmesidir, fiil namaz olduğu için haram edilmiş değildir. Çünkü farzın haramla vasıflanması mümkün değildir. Burada da öyledir. Zira haddi zatında hacc emredilmiş bir ibadettir. Haram olması sarfiyat cihetiyledir. Galiba ona "Haram" denmesi, malın haccda dahlü tesiri olduğundandır. Hacc, bedenin ameli ile maldan mürekkeptir. Nitekim arzetmiştik. Onun için Bahır sahibi "Hacca giden kimse helâl nafaka toplamaya çalışır. Çünkü haram malla hacc kabul edilmez. Nitekim Hadis'te beyan buyurulmuştur." buyurmaktadır.

Sonuç olarak; Hacca niyet eden mükellef'in, sırf Allahû Teâla'nın rızasını gözetmesi ve helâl malla yola çıkması esastır. Zekâtı ve öşürü edâ edilmemiş mal, hacc ibadeti için elverişli değildir.

Feteva-ı Hindiyye'de: "Haccın edebleri" beyan edilirken, "Hacca gidecek olan mükellef; borçları varsa ödemelidir. Haccla ilgili olarak, akıl ve rey sahibi olan kimselerle istişare etmesi gerekir. Yol arkadaşları ve vasıta hususunda istihare etmelidir." Hacc yolculuğu esnasında; her türlü gösteriş ve riyadan sakınmalı, ihlâs hususunda titizlik göstermelidir. Kendisinde hakkı bulunan kimselerin, haklarını ödemeli ve helâlleşmelidir. Beraber çalıştığı (Mesai arkadaşlarıyla) kimselerle de helâlleşmesi gerekir. Fethû'l Kadir'de de böyledir.

İbadetlerindeki (Namaz, zekât, öşür vs.) noksanlıkları kazâ etmeli, bunlardan dolayı (Kazaya bıraktığı için) pişman olmalı ve bir daha yapmamaya kat'i olarak niyyet etmelidir. Bahru'r Raik'te de böyledir.

Bir ameli başkası görsün, başkası işitsin diye yapmaktan, övünmekten ve her türlü ihtişamdan sakınmalıdır, tevazû içinde olmalıdır. Bu sebebledir ki; bazı alimler hacc yolunda mahmil'e (Deve üzerinde iki kişinin oturabileceği süslü oturak) binmeyi kerih bulmuşlardır. Ancak "Riya" ve "gösterişten uzak olursa mahmile binmek mekruh değildir" diyenler de vardır.

Tam helâl olan bir nafaka ile haccetmelidir. Çünkü haram mal ile yapılan hacc makbûl olmaz. Zoraki alınmış bir mal ile hacceden kimsenin üzerinden hacc farizası sakıt olmakla birlikte, böyle yapmak haramdır. Fethû'l Kadir'de de böyledir.

Yenabi'de: "Hacca giden kimse, ailesinin nafakasını noksansız olarak bırakır, hac yolculuğuna temiz bir nefs ile çıkar. Her yerde (açık ve gizli), bilhassa hac yolculuğunda Allahû Teâla'dan daha fazla korkar. Allahû Teâla'yı bol bol zikreder. Öfkelenmez, işlerini vakarla ve sükûnetle yapar.Lüzûmsuz konuşmayı ve boş şeyleri terkeder" denilmiştir. Tatarhaniyye'de de böyledir" denilmektedir.

Esasen hacca giden kimsenin evinden çıkarken; tıpkı dünyadan çıkıyormuş gibi hareket etmesi ve dünyevi endişeleri bir kenara bırakması lâzımdır.
********************************
HACCiN FARZLARi VACIBLERI SÜNNETLERI.

HACCIN FARZI ÜCDÜR.
1-ihrama girmek.ihrama girirken hacca niyyet ederek telbiyede bulunmak veya niyet yerine gecercek mekke de kesilmek üzere yanInda nisanlI nisansiz kurban bulundurmak.
2-arafatda durmak.URENA VADISINDEN BASKA ARAFATIN HER TARAFi VAKFE yeridir.zira peygamberimiz orada seytani górúp o yerden sakinmak icin orada durmayi menetmistir.
3-ZIYARET TAVAFIDIRIhrama girmek sarttIr.arafatta durmak ile ziyaret tavafI rúkündúr.bu úcte biri kacirIlIrsa hacc olmaz.gelecek sene kazasi gerekir..
HACC iN VACIBLERI YIRMIDIR.
1-SAFA ile merve arasinda sayetmektir..2.-müzdelifde vakfe durmak.minada tas yIginlarina ufacik taslar atmaktIr.
3-sayi yúrúyerek yapmaktir..4--ihramliyken tIras olmaktIr.
5--sader tavafInda bulunmak .bumekkeli olmayan,yani disaridan hacca gelip afaki adIni alan hacilara mahsusdur ki; bir dónüs veda tavafIndan ibarettir.
6-arafatta gündúzleyin duran kimsenin durmasIni gúnes batincaya kadar uzatmasIdir.ama gúnes battIktan sonra.durana uzatmak vacib degildir.
7-Disaridan hacca gelenler ihramlarina mikatda mekkeliler ise ya haremde veya hillde giyerler.
8--ziyaret tavafInIn dördú farz ücü vacibdir.
9--Büyúk ve kücük abdestsizlikten ve pisliklerden temiz olmaktir.
10--elbiysenin temiz olmasidir,
11--avret mahalinin órtúlü bulunmasIdIr.
12--tavafIn hatimin ardInda yapIlmasIdir.
13--Tavafa sagdan baslamaktir.yani kabe-i muazzamayi sol tarafina almaktir.
14--Safa ile merve arasindaki savtlarin cogunda yürümektir.
15--Ziyaret tavafinIn bayram gúnlerinde yapilmasidir.
16--farz veya nafile tavaftan sonra iki rekat namaz kIlmaktir.
17--Bu günún atIlacak tasini yarina bIrakmamaktIr.
18--tras olmaktir.
19trasi bayram günlerinde ve harem-i serifte olmaktir.
20--arafattan inerken imama uymaktIr..

bu vaciblerden birini gerek kasden gerek yanIlarak terkedene ceza lazim olur fakat hacc-i sahih olur.'
HACC-i SÜNNETLERI ONDUR.
1--disarIdan gelen hacilar icin ifrat hacc-I olsun temettu hacc-I olsun kIran hacc-I olsun kudum tavafI yapmaktir.
2--tavafa hacer-i esved den baslamaktIr.
3--imamIn üc yerde hutbe okumasidir.
4--Mekkeden arafata terviye (arefe gününden bir gún önce) gúnü cIkmaktir..
5--arefe gecesi minada yatmaktIr.
6--Minadan arafata gúnes dogduktan sonra gitmektir.
7--arafatdan dönúsde müzdelifde yatmaktIr.
8--müzdelifde fecir dogduktan sonra vakfeye durmaktir..
9--arafatta yikanmaktir.
10--Minadan mekkeye gelirken ebtaha inmektir..
Bu zikrolunanlar müekked sünnetlerdir.mutlak sünnetler bunlardan fazladir.súnnetin hükmú;terkedenin günahkar olmasi ama ceza lazim gelmemesidir..

ona bir yol bulabilenlerin (gúcü yetenlerin)bet-i hac (ve ziyaret)etmesi allahIn insanlar úzerinde bir hakkidir.kim kúfrederse süphesiz ki allah alemlerden gani (müstagni) dir.ali imran suresi ayet
**************************************
HAC'IN ŞARTLARI:
 • Hür olmak
 • Akıl baliğ olmak
 • Mali durumu elverişli olması
 • Yol emniyeti sağlanmış olması
 • Sağlıklı olmak
A - HAC'IN FARZLARI:
 • İhrama Girme
 • Arafat'ta Vakfe
 • Kabe'yi Ziyaret Tavafı
  B- HAC'IN   VACİBLERİ:
 • Say
 • Müzdelife’de Vakfe
 • Saç Kesme
 • Veda Tavafı
   HACA HAZIRLIK:
Hacca niyet, hacca gitmek için samimi dua, helal kazanç, anne ve baba (sağ ise), aile, akraba, komşu, dostlarla -(varsa) borçları ödemek - helalleşmek, küsler ile barışmak, gönderilen selam ve yapmanız gereken programları not ederek unutmamak.

İhrama Girme : İstanbul Atatürk Havalimanı'nın ihram giyme mahalinde veya mescidinde ihrama 2 rekat namaz ve niyet... Genelikle `Temettü Haccı`na karar verildiğinden dolayı, hacca niyet edilmeyecektir. Umreye Niyet için: (Allahım senin rızan için umre yapmak istiyorum, onu bana kolaylaştır ve benden kabul et, amin) denilir. Telbiye getirilir : (Lebbeyk allahümme lebbeyk ,lebbeyke la şerikeleke lebbeyk innel hamde vel nimete velekel mülk la şerikelek).

İhram Yasakları : Saç ve sakal tıraşı olmak, bıyıkları kesmek, kasık ve koltuk altı tıraşı olmak, vücudun diğer yerlerinden kıl koparmak, tırnak kesmek, dikişli elbise giymek, üstü ve topukları kapalı ayakkabı giymek, eldiven giymek, cinsi münasebette bulunmak, saç sakal yağlamak, koku sürmek, kokulu sabun kullanmak, şehevi duyguları tahrik edici müstehcen konuşmak.

İhramlıyken Yapılması Gerekenler : Sabırlı ve ferasetli olmak, telbiye, zikir, tekbir, tehlil, salavatlar ve bolca samimi dualarda bulunmak. Cidde Havaalanı'ndaki izdihamdan oluşan sıkıntılara, otel yerleşimindeki kalabalıktan oluşan sıkıntılara karşı sabırlı olmak, abdestli ve ihramlı halde olduğunuzu unutmamak ve Beytullahı görünce:(Allahümme zid beyteke haza teşrifen ve tazimen ve birran ve merhabeten) duasını okumak.
   HAC'IN YAPILIŞI (Temettü) :
Zilhicce 8. gün: "HAC" için ihram giyilir. Niyet: (Allah'ım senin rızan için "HAC" yapmak istiyorum bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle). Mina’ya hareket, Sabah namazı Mekke’de, güneş doğduktan sonra telbiye, tekbir, tehlil, zikir, tesbihat.
Zilhicce 9. gün: Arefe günü sabahı namazları Mina'da kılınır.
Dört gece: (Kim şu dört geceyi ihya ederse cennet ona vacip olur.);
Telbiye gecesi(8.zilhicce gecesi)
Arafat gecesi(9.zilhicce gece)
Kurban bayram gecesi (10.zilhicce gece)
Ramazan bayram gecesi
Zilhicce 9. gün: ARAFE ARAFAT vakfesi; Arafat'ta durun, af dileyin (Bakara, 199). Öğle ve ikindi cemmi takdim ile kılınır. Zevalden sonra Kabe'ye dönerek dua, telbiye, salavat, ibadet, tefekkür (mahşeri , hesabı vb.) Hızır (A.S.) duasını oku; "Ey hiçbir durum kendisini diğer durumdan, hiçbir ses kendisini diğer sesi dinlemekten meşgul etmeyen Allah! Ey aynı anda çeşitli dillerin manasını bilen Allah'ım! Münacatın lezzetinin bize nasip eyle"

"Ey insanlar! Allah bugünü size şerefli kıldı. İçinizde kul hakları olanlar müstesna hepinizi affetti.
Dikkat edin! Muhakkak ki Allah Azze Arafat'ta toplanan cemaate rahmet nazarıyla baktı, iyi kimselerin haccını kabul etti, iyilerin yüzü hürmetine günahkarların da kabul etti. Böylece hepsini afffetti."
Hz. Ali Efendimizden: "En büyük günah Arafat'ta olup ta af olmayacağına inanmaktır."
"Hacılar müslümanların o yıl davet edilmiş temsilcileridir."

MÜZDELİFE'ye güneş batınca hareket. "VAKFE"ye durmak.
"Meş’aril haramda Allah'ı zikredin (Bakara, 199)"
"İblis ve askerleri Arafat tepeleri üzerinde Allah'ın onlara yaptığı ihsana bakar. Allah'ın rahmeti inince İblis ve askerleri: « Yazıklar bize, vah bize, helak olduk » diye feryat ederler"
"Müzdelife'de toplananlar kendilerine inen Allah'ın rahmetini bilmiş olsalardı, Allah'ın bağışlamasından sonra Allah'ın fazlı da gelecek diye sevinirlerdi"

Yatsı vakti girince, Akşam ve yatsı cem edilerek kılınır. Gece Müzdelife'de geçirilir, 70 adet taş toplanır (Mercimekten büyük ,nohuttan küçük).
Zilhicce 10. gün: Bayram sabahı namazı Müzdelife'de kılınır, ardından Mina’ya hareket. Yolda telbiye, zikir ve dua edilir.
"Mina ana rahmine benzer. Orası dardır, fakat hamile olunca (insanlar dolunca) Allah onu genişletir"
İbni Ömer (R.A.); "Şeytan taşlamanın bize faydası nedir?" diye sordu. Resulullah (S.A.V.) "En muhtaç olduğun bir zamanda Rabbin katında onun sevabını bulacaksın".
> Taşlama: Akabe cemresi (büyük şeytan) taşlama. Sabahleyin (7 taş ile) taşlanır. Kurban kesildi haberi gelince, saçlar traş edilir, ihramdan çıkılır.
Ziyaret Tavafı: Niyet edilir; (Allah’ım senin rızan için TAVAF yapmak istiyorum bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle).
Hacc'ın Say’ini yapılması: Niyet edilir;
Zilhicce 11. gün: Bayramın 2. günü öğleden sonra sırayla küçük, orta, büyük şeytana 7'şer taş atılır.
Zilhicce 12. gün: Bayramın 3. günü öğleden sonra sırayla küçük, orta büyük cemreler 7'şer taş atarak taşlanır.
Zilhicce 13. gün: Bayramın 4. günü Mina bölgesine yakın yerde konaklanıyorsa, şeytanlar sırayla taşlanır. Uzak bölgede kalınıyorsa taş atılmaz.
Veda Tavafı: Niyet edilir; (Allahım senin rızan için TAVAF yapmak istiyorum bunu bana kolaylaştır ve benden kabul eyle)
"Hiçbir kimse son ziyareti Beytullahı tavaf olmadıkça Mekke’den ayrılmasın"
Tavafdan sonra namaz kılınır. Zemzem içilir. İçerken; (Rabbim senden faydalı ilim, bol rızık, her türlü hastalığa şifa isterim, rızanı isterim) diye dua edilir.
Mültezeme’de yüzünü ve göğsünü Kabe'nin duvarına yapıştırarak, Kabe’nin örtüsüne tutunarak dua ve niyaz edilir. Önceki işlediğin günahlarına gözyaşı dökülerek af ve mağfiret dilenir.
HAC Mesayıkı Hz. İbrahim (A.S.)ın sünnetidir.
   MEDİNE'YE HAREKET :

"Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir."
"Kabrimi ziyaret eden sağlığımda ziyaret etmiş gibidir."
"Makbul haccın karşılıgı ancak cennettir."
"Kim Hac eder de beni ziyaret etmeden dönerse, bana eziyet etmiş olur."
Salatü selamlarla yolculuk MEDİNE görülünce duaya başlanır. Medine'ye girince: (Allah'ın adı ile Resulullah'ın dini üzere Medine'ye giriyorum) diye niyet edilir. Minber-i Şerif'in yanında 2 rekat tahiyyetül mescid ve 2 rekat şükür namazı kılınır. Kabri şerifine gelindiğinde, salavat-ı şerife, Yasin’i Şerif okunur, tefekkür ve dualar edilir. Hz. Ebubekir (R.A.), Hz. Ömer (R.A.) ziyaret, Tevbe Sütunu yanında namaz ve dua, Hz. Aişe Sütunu yanında namaz ve dua, hurma kütüğü, minber-i şerifi dibinde sahabe gibi Efendimiz'den hutbe dinleme özlemi, Ashab-ı Suffa mahallinde namaz ve tefekkür, Cennet'ül Baki Kabristanı'nda ziyaretler: Hz. Fatıma, Hz. Aişe, Hz. Osman. KUBA mescidine özellikte cumartesi günü gidiş (Umre sevabı) Yayan bir saattir.
"Orada maddi manevi pisliklerden temizlenmeyi seven kimseler vardır. Allah çokça temizlenenleri sever." (Tevbe, 108)
Mescid-i Kıbleteyn Mescidi, Uhud Muharebesi'nin yapıldığı yer ve şehitleri ziyaret (Bu dağda Hz. Harun gömülüdür). Yedi mescidler ziyareti, Hendek Muharebesi'nin yapıldığı yer. HURMA pazarı alış veriş, dönerken tekrar Kabri şerifi ziyaret bol bol Salatüsselam ve tekrar özlemle kavuşmak için dua. Rabbimiz Haccınızı makbül eylesin, amin.

   HAC'DAKİ GÖREVLERİN ANLAMLARI VE FAYDALARI :
 • İnsanı arındırıyor ve hayatında yeni temiz bir sayfa açıyor.
 • İslam tarihinin başladığı değerli yerleri ve Peygamberimizin yaşadığı yerleri görmek insanın İslam'a olan bağlılığını ve din bilincini artırır.
 • Dünya müslümanlarını bir araya getirir. Yıllık kongre işlevi görür. İslam ülkelerinin yetkilileri aralarında işbirliği ve problemlere çözüm yolları ararlar.
 • İhram giymek, arafat ve müzdelifede vakfe yapmak bir mahşer provası. İhram aynı zamanda insanlar arasındaki statü farkını kaldırır. Allah huzurunda, doğuşta ve kulluk vazifesinde herkesin eşit olduğunu ifade eder.
 • Farklı dil ve renkten olan insanları aynı gaye etrafında birleştirir. İslam kardeşliği duygusunu güçlendirir.
 • Safa ile merve arasındaki sa'y, a) Günahlardan kaçışı, b)Dünyada hem Allah'ın vereceği kısmeti aramayı hem de Allah'a koşmayı ifade eder. Yani İslam'ın dünya-ahiret dengesine önem veren bir din oluşunu ifade eder. Aynı zamanda neslimizi ve geleceğimizi kurtarmak için de bir şeyler yapmak gerektiğini öğreniyoruz.
 • Şeytan taşlama bizi bir şekilde kandıran şeytana ve nefse karşı isyan hareketidir.
 • Kabe'nin etrafında tavaf ederken Allah'ın kullarından istediği tevhidi ve birliği temsilen gerçekleştiriyoruz.
 • İHRAM: a) Kefenin simgesi, ölmeden evvel nefsi öldürme/terbiye etme çabası, b) İnsanın fıtratına, saf, temiz, arı duru haline dönme çabası , c) İnsanların Allah'ın huzurunda kulluk bakımından eşit olduğunu gösterir.
 • TAVAF: a)Dönerek var olma, ilahi rahmeti arama b) Ait olduğu yeri bilme, c) İtaat,bağlılık ve sadakatte kararlı olduğunu gösterme, d) Kalbi doğru istikamete sabitleme çabasıdır. Allah'ın durmamızı istediği noktada durursanız, kibir pusula gibi yön arayan kalbinizin ibresi tam isabetle kabeyi gösterecektir.
 • Hacda kurban; a) Şükür, b) Fedakarlık, c) Nefsani arzuları boğazlama
Hacının haccının kabul olup olmadığı, gitmeden önce ve sonraki yaşantısında takva yönünden meydana gelen gelişmeden belli olur.

Valizleri doldururken manevi kasayı doldurmaya daha çok önem vermek gerektiğini unutmamak gerekir. Şair söyle der:

"Sanma ey hace ki, senden zer-ü sim isterler,
Yevme la yenfeu da kalbi selim isterler"

Dönüşte hediye getiren Pakistanlı hacılara milli şairleri M. İkbal şöyle dermiş:

-Sağ olun eksik olmayın aslında gelirken şunları getirmiş olsanız biz bu ülkeyi yeniden kurarız:

"Resulüllah'ın yüce ahlakını, Hz Ebu Bekir'in sadakatini, Hz Ömer'in adaletini,Hz Osman'ın güzel huyunu,Hz Ali' nin ilmini ve kahramanlığını"

 • Medine ziyaret Mekke hem ziyaret hem ibadet yeri: Peygamberimiz (s.a.s); "Kim vefatımdan sonra beni ziyaret ederse şefaatim ona vacip olur." buyuruyor.
 • Nasıl ki ezan okununca namaz, Ramazan ayı girince oruç, senesi gelince zekat farz oluyor ve bunları anında ifa etmek gerekiyorsa hac ibadeti de gitme imkanı olduğu anda farz olur. Hac, sadece yaşlılara farz olan bir görev değildir. Üzerine hac farz olduğu halde ha şimdi ha yarın derken hacca gitmeden ölen kimseler ahirete borçlu gitmektedirler.
 • Hac, doya doya ve duya duya yapılmalıdır. Kabe'de Allah'ın özel misafiri olduğunuzu, Arafat'ta, hem mahşeri, hem de veda hutbesinin okunduğu o tarihi anı, Hira mağarası önünde Kur'an'ın bize indirildiğini, hayal ediniz. Medine'de Peygamberimizin misafiri olduğunuzu düşün, Medine'deki tarihi yerleri gezerken İslam tarihinin o müstesna gününü yaşıyormuş gibi hareket edin, Peygamberimiz ve sahabilerle hayalen konuşun.
 • Orada kusur arayan kimselerden olmayınız. Üç milyon insanın bulunduğu bir yerde bir takım aksaklıklar olabilir. Bu çok normaldir.
 • Cüneydi Bağdadi, ayaklarını Kabe'ye doğru uzatmış birini görüyor, içinden "Elimde yetki olsa bu adamı buradan kolundan tutup dışarı atarım" diyor. C.Bağdadi tavaf ederken adam Cüneyt'in omzuna dokunarak, "Sen buraya Bağdat'tan ibadet yapmaya mı geldin, yoksa insanların kusuruna araştırmaya mı? diyor.
 • Yine C. Bağdadi diyor ki: İlk gitmemde Kabe'yi gördüm, ikincisinde hem kabeyi hem de Allah'ı gördüm, üçüncüsünde sadece Allah'ı gördüm. Allah'ı dünya gözü ile kimse göremez, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etme hali olan ihsan makamına erdiğini anlatmak istiyor.
 • Bazı insanlar vardır, hep kusurlara, olumsuzluklara odaklanmıştır. Orada gördüğü Arapları eleştirir, buraya gelir cemaati, hocayı eleştirir. Böylelerinin kalbini bilmem ama, kafaları karışık bu kesişin.. Yunus Emre şöyle der:

  Bir kez gönül yıktın ise, bu kıldığın namaz değil,
  Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil.
  Yunus der ey hoca, istersen var bin hacca
  Hepisinden eyice, bir gönüle girmektir.
 • Peygamberimiz Kabe'ye hitaben şöyle demiştir:

  "Ey Kabe, ne kadar hoşsun, kokun ne kadar da güzel, şanın şerefin ne kadar da yüce! Ama canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah nezdinde malıyla, canıyla kulluk eden mü'minin hürmeti, senin hürmetinden daha büyüktür." (İbn-i Mace,Fiten,2)
 • *********************************** HACC'IN FARZLARI Molla Hüsrev: "İhrama bürünmek (giymek), Arafat'ta vakfe yapmak ve ziyaret tavafında bulunmak haccın farzlarıdır. Şayed bunlardan birisi edâ edilmese hac batıl olur ve gelecek yılda kazâ etmek icabeder. İhrama bürünmek; tıpkı namazdaki iftitah tekbiri gibi şarttır. Geriye kalanlara, (yani Arafat'ta vakfe'ye durmak ve ziyaret tavafı yapmak) haccın rükünleri de denilmiştir" hükmünü zikreder.
Dürri'l Muhtar'da: "Haccın farzları üçtür. Birincisi: İhramdır. İhram, başlarken şarttır. Sonu itibariyle ona rükün hükmü verilir. Hatta hacca yetişmeyene, gelecek sene kaza etmek için ihramda kalmak caiz değildir. İkincisi: Arafat'ta vakfe zamanında durmaktır. (Arafat, Mina tarafında bir yerin ismidir. "Tanışma" manasına gelen "Marifet'ten" yapılmış bir ismi cemidir). Bu yere Arafat denilmesi, Hz. Adem (a.s.) ile Hz. Havva'nın orada tanıştıkları içindir. Üçüncüsü: Ziyaret tavafının ekserisidir. Bunların ikisi rükündür" hükmü kayıtlıdır. İbn-i Abidin bu metni şerhettikten sonra "Tetimme" diyerek, bu farzlara şunların da eklenmesi gerektiği üzerinde durur: "Haccın farzlarından şunlar kaldı: Tavafa niyyet, farzlar arasında tertib: evvelâ ihram, sonra vakfe, sonra ziyaret tavafı yapılacak. Her farzın vaktinde yapılması.Şu halde vakfe, arefe gününün zevalinden, bayram gününün fecrine kadar yapılacak, ziyaret tavafı ondan sonra ömrün sonuna kadar yapılabilir. Bir de yeri, yani vakfe yapmak için Arafat'tan bir yer ve tavaf için Kâbe'nin kendisi. Vakfeyi yapmadan cimaı (cinsi münasebet) terk etmek de farzlardan sayılmıştır. HACC'IN VACİBLERİ Feteva-ı Hindiyye'de: "Haccın vacibleri şunlardır: Müzdelife'de vakfe, Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y etmek, Cemreleri taşlamak (Şeytan taşlamak), saçları traş etmek veya kısaltmak ve Sader (veda) tavafını edâ etmek, Tahavi Şerhinde de böyledir" hükmü kayıtlıdır. Müzdelife'deki vakfeye "Cem" adı da verilir. Bu şekilde isimlendirmenin sebebi, Hz. Adem (a.s.) ile Hz. Havva'nın (r.a.), bu mahalde bir araya gelip gerdeğe girdikleri içindir. Bu hâdisenin, insan neslinin ortaya çıkması noktasında önemi büyüktür. Safa ile Merve arasında sa'y etmek, Hanefi mezhebinin müctehid imamlarına göre vacip, diğer üç mezhebin imamlarına göre rükündür. Safa ile Merve, Kâbe'nin yakınında karşı karşıya bulunan iki tepedir. "Safa" denilmesi, üzerinde Satvetûllah olan adem Aleyhisselâm oturduğu içindir. Merve'ye de, üzerinde kadın, yani Hz. Havva oturduğu için bu isim verilmiştir. Müennes olması bundandır. HACC'IN SÜNNETLERİ - Kudûm tavafı yapmak, - Erkeklerin kudûm ve ziyâret tavafında remel yapmaları (Reml: Adımları kısaltıp, omuzları silkerek çalımlı bir şekilde yürümektir. Tavafın ilk üç şavt'ında yapılır), - Safa ile Merve arasında sa'y ederken, orada bulunan iki direk arasında erkeklerin süratlice geçmeleri, - Bayram gecelerinde Mina'da yatmak, - Arefe günü, güneş doğduktan sonra Mina'dan Arafat'a gitmek, - Müzdelife'den Mina'ya bayram günü sabahı, henüz güneş doğmadan hareket etmek, - Müzdelife'de gecelemek ve cemreler arasında (şeytan taşlama esnasında) tertibe riayet etmektir. Bahrû'r Raik'te de böyledir" hükmü kayıtlıdır. (Feteva-yı Hindiyye) HACC'IN EDEBLERİ Hacc gitmeye niyyet eden mükellef'in; borçlarını ödemesi esastır. Bilhassa üzerinde Zekât ve Öşür borcu varsa, mutlaka bunları edâ etmelidir. Dürri'l Muhtar'da "Haccın nevileri" üzerinde durulurken: "Hacc bir defa farzdır. Çünkü onun sebebi Beytullahtır. O ise birdir." Birden ziyadesi nafile olur. Bazen de vacib'tir. Nitekim Mik'atı ihramsız geçerse böyledir. Çünkü ileride izah edeceğimiz vechile o kimseye iki ibadetten biri vacip olur. Eğer haccı tercih ederse, vücûbla vasıflanır. Bazen haram olmakla da vasıflanır. Haram malla hac böyledir. Kerahetle vasıflandığı da olur. İzni gereken kimseden izinsiz hacca gitmek böyledir. Nevazil'de beyan edildiğine göre, çocuğun henüz sakalı bitmemişse sakalı bitinceye kadar babası haccına mani olabilir" hükmü beyan edilmektedir. İbn-i Abidin bu metni şerhederken: "Haram malla hac böyledir. Bahır'da da böyle denilmiştir. Bunu riya için yapılan haccla temsil etse dahi iyi olurdu. Zira denebilir ki: Haccın kendisi mekânı mahsus'u ziyarettir ve haram değildir. Haram olan, haram malı harcamaktır. Bunların arasında ise telâzüm yoktur. (Birinden diğeri lâzım gelmez). Nasıl ki, gasbedilen yerde namaz kılmakla farz yerine geçer. Haram olan gasbedilmiş yerin meşgul edilmesidir, fiil namaz olduğu için haram edilmiş değildir. Çünkü farzın haramla vasıflanması mümkün değildir. Burada da öyledir. Zira haddi zatında hacc emredilmiş bir ibadettir. Haram olması sarfiyat cihetiyledir. Galiba ona "Haram" denmesi, malın haccda dahlü tesiri olduğundandır. Hacc, bedenin ameli ile maldan mürekkeptir. Nitekim arzetmiştik. Onun için Bahır sahibi "Hacca giden kimse helâl nafaka toplamaya çalışır. Çünkü haram malla hacc kabul edilmez. Nitekim Hadis'te beyan buyurulmuştur." buyurmaktadır. Sonuç olarak; Hacca niyet eden mükellef'in, sırf Allahû Teâla'nın rızasını gözetmesi ve helâl malla yola çıkması esastır. Zekâtı ve öşürü edâ edilmemiş mal, hacc ibadeti için elverişli değildir. Feteva-ı Hindiyye'de: "Haccın edebleri" beyan edilirken, "Hacca gidecek olan mükellef; borçları varsa ödemelidir. Haccla ilgili olarak, akıl ve rey sahibi olan kimselerle istişare etmesi gerekir. Yol arkadaşları ve vasıta hususunda istihare etmelidir." Hacc yolculuğu esnasında; her türlü gösteriş ve riyadan sakınmalı, ihlâs hususunda titizlik göstermelidir. Kendisinde hakkı bulunan kimselerin, haklarını ödemeli ve helâlleşmelidir. Beraber çalıştığı (Mesai arkadaşlarıyla) kimselerle de helâlleşmesi gerekir. Fethû'l Kadir'de de böyledir. İbadetlerindeki (Namaz, zekât, öşür vs.) noksanlıkları kazâ etmeli, bunlardan dolayı (Kazaya bıraktığı için) pişman olmalı ve bir daha yapmamaya kat'i olarak niyyet etmelidir. Bahru'r Raik'te de böyledir. Bir ameli başkası görsün, başkası işitsin diye yapmaktan, övünmekten ve her türlü ihtişamdan sakınmalıdır, tevazû içinde olmalıdır. Bu sebebledir ki; bazı alimler hacc yolunda mahmil'e (Deve üzerinde iki kişinin oturabileceği süslü oturak) binmeyi kerih bulmuşlardır. Ancak "Riya" ve "gösterişten uzak olursa mahmile binmek mekruh değildir" diyenler de vardır. Tam helâl olan bir nafaka ile haccetmelidir. Çünkü haram mal ile yapılan hacc makbûl olmaz. Zoraki alınmış bir mal ile hacceden kimsenin üzerinden hacc farizası sakıt olmakla birlikte, böyle yapmak haramdır. Fethû'l Kadir'de de böyledir. Yenabi'de: "Hacca giden kimse, ailesinin nafakasını noksansız olarak bırakır, hac yolculuğuna temiz bir nefs ile çıkar. Her yerde (açık ve gizli), bilhassa hac yolculuğunda Allahû Teâla'dan daha fazla korkar. Allahû Teâla'yı bol bol zikreder. Öfkelenmez, işlerini vakarla ve sükûnetle yapar.Lüzûmsuz konuşmayı ve boş şeyleri terkeder" denilmiştir. Tatarhaniyye'de de böyledir" denilmektedir. Esasen hacca giden kimsenin evinden çıkarken; tıpkı dünyadan çıkıyormuş gibi hareket etmesi ve dünyevi endişeleri bir kenara bırakması lâzımdır.
UÇAN Blogları

Dikkat!
Görüntü ve Bilgiler Alıntıdır Telif Hakkı İle Korunuyor Olabilirler.

Hiç yorum yok: